Víte, že třídění odpadu je jednou z nejúčinnějších cest, jak přispět k ochraně životního prostředí? Ale jak správně třídit, když na obalech jsou různé recyklační značky? V tomto článku vám přiblížíme nejčastější symboly a jejich významy, abyste se mohli stát skutečnými experti ve třídění odpadu! Tak pojďme se do toho pustit.
Jak rozlišit recyklační značky na obalech?

Jak rozlišit recyklační značky na obalech?

V každodenním životě se setkáváme s různými obaly a obalovými materiály, které je potřeba správně třídit a recyklovat. Jednou z klíčových informací, které nám pomohou s tímto úkolem, jsou recyklační značky, které se nacházejí na většině obalů. Jak ale rozlišit jednotlivé recyklační značky a co znamenají?

Podívejte se na následující unikátní způsoby, jak si zapamatovat a správně poznávat recyklační značky:

 • Číslené značky: Číselné označení od 1 do 7 označuje typ plastu, ze kterého je obal vyroben. Například PET (č. 1) nebo HDPE (č. 2).
 • Piktogramy: Obrázkové znázornění informuje, zda je obal vhodný k recyklaci, opakovanému použití nebo zda je třeba odložit do směsného odpadu.
 • Textové popisky: Některé značky mohou obsahovat textové informace ohledně recyklace určitého materiálu, například „Obal je třeba recyklovat“ nebo „Odpad patří do kontejneru na směsný odpad“.

Důležitost správného třídění odpadu

Důležitost správného třídění odpadu

Poznáte symboly na obalech potravin nebo výrobků a víte, co znamenají? Recyklační značky nám pomáhají správně třídit a zachovat životní prostředí. Zjistěte, jak jednoduše můžete přispět k ochraně planety tím, že se naučíte rozlišovat a správně třídit odpad.

Sledujte tato jednoduchá pravidla pro správné třídění odpadu podle recyklačních značek:

 • Sklo: barevné a průhledné sklo třiďte do samostatných kontejnerů
 • Papír a karton: papír a karton odkládejte do kontejneru na papír
 • Plasty: plastové obaly třiďte do určených kontejnerů podle druhu plastu

Recyklovatelný Materiál Recyklační Značka
Sklo ♻️
Papír a Karton 📦
Plasty 🔁

Jak postupovat s obtížně identifikovatelnými materiály?

Jak postupovat s obtížně identifikovatelnými materiály?

Při třídění odpadu se můžeme setkat s materiály, které jsou obtížně identifikovatelné. Tyto materiály mohou zahrnovat různé druhy plastů, kompozitní materiály nebo látky s nezvyklou strukturou. Je důležité vědět, jak s těmito materiály správně nakládat, aby nedocházelo k jejich nesprávnému zpracování a kontaminaci.

Pro identifikaci těchto obtížně identifikovatelných materiálů se doporučuje používat recyklační značky. Tyto značky jsou obvykle umístěny na obalech výrobků a poskytují informace o materiálu z něhož je výrobek vyroben, a pokyny pro jeho recyklaci. Pokud jste nesicí jistí, jakým způsobem třídit daný materiál, podívejte se na recyklační značku a postupujte podle ní.

Některé značky mohou být specifické pro určitý typ materiálu, například PET na plastových lahvích. Další značky mohou naznačovat, že je materiál možné recyklovat, ale vyžaduje speciální zpracování. Je důležité si osvojit znalosti o těchto recyklačních značkách, abyste byli schopni správně třídit a přispívat k udržitelnému nakládání s odpady.

Na co si dát pozor při třídění plastů?

Na co si dát pozor při třídění plastů?

Při třídění plastů je důležité věnovat pozornost recyklačním značkám, které nám napoví, jak daný druh plastu správně třídit. Existuje několik základních značek, které se často vyskytují na obalech plastových výrobků:

 • PE – Polyethylen (např. láhev na mléko)
 • PP – Polypropylen (např. kelímek na jogurt)
 • PET – Polyethylentereftalát (např. lahve od nápojů)
 • PS – Polystyren (např. obaly od potravin)

Je důležité správně identifikovat tyto značky a podle nich třídit odpad. Pokud není značka zřejmá, můžeme se řídit obecným pravidlem, že většinu plastů lze třídit podle jejich tvaru a tuhosti.

Změny v recyklačních značkách v roce 2021

Změny v recyklačních značkách v roce 2021

V roce 2021 došlo k několika důležitým změnám v recyklačních značkách, které jsou klíčové pro správné třídění odpadu. Je důležité je správně poznat a pochopit, abyste mohli přispět k ochraně životního prostředí. S přibývajícím množstvím obalů a materiálů ještě důležitější rozlišovat jednotlivé značky a jejich význam.

Všichni se určitě setkáváme s různými recyklačními značkami, které nám pomáhají rozhodnout, kam daný odpad patří. Změny v těchto značkách mohou být zmatečné, proto se snažte být v obraze a udržovat si informovanost. Nezapomeňte se podívat na naše jednoduché vysvětlení třídění odpadu a recyklačních značek níže.

Zde jsou některé ukázkové změny v recyklačních značkách, které by mohly být užitečné:

 • Nová značka pro plast: Přibyla nová značka pro třídění plastu, která může být nyní důležitá při rozhodování, kam daný druh plastu patří.
 • Rozšíření značky pro papír: Změna byla provedena v značkách pro třídění papíru, které nyní lépe diferencují, jaký typ papíru je možné recyklovat.
 • Nové instrukce na hliníkových obalech: Značky na hliníkových obalech byly aktualizovány, aby lépe informovaly o možnostech recyklace.

Jaké materiály patří do kontejneru na papír?

Jaké materiály patří do kontejneru na papír?

Většina papírových výrobků je vhodná k recyklaci a proto je důležité vědět, jaké materiály patří do kontejneru na papír. Mezi ně patří:

 • novinový papír
 • kancelářský papír
 • obaly od potravin
 • kartónové krabice

Pokud nejste jisti, zda něco patří do kontejneru na papír, můžete se podívat na recyklační značky na daném výrobku. Ty vám pomohou správně třídit odpad a přispět k ochraně životního prostředí. Buďte ekologicky vědomí a dejte šanci papíru na nový život!
Jak efektivně třídit sklo doma?

Jak efektivně třídit sklo doma?

Při třídění skla doma je důležité mít na paměti správné recyklační značky, abyste mohli zabezpečit správný sběr a recyklaci. Každá značka má svůj význam a pokyny, které je nutné dodržovat. Zde je pár tipů, jak správně poznávat recyklační značky na skle:

 • Značka s obývaným domem: Sklo označené touto značkou je vhodné vhodit do kontejneru označeného jako sklo.
 • Značka s číslem: Číslo u této značky označuje druh skla. Například číslo 1 znamená tříditelné sklo, které lze recyklovat.
 • Značka s šipkou: Tato značka ukazuje směr, kam by mělo sklo putovat. Vždy dodržujte pokyny šipky pro správné třídění.

Jak zvládnout třídění elektrozařízení a baterií?

Jak zvládnout třídění elektrozařízení a baterií?

Chcete-li správně třídit elektrozařízení a baterie a podílet se tak na ochraně životního prostředí, je důležité poznat recyklační značky. Tyto symboly vám pomohou identifikovat, jakým způsobem daný výrobek třídit a jak s ním nakládat správně.

Při třídění elektrozařízení a baterií se setkáte s různými recyklačními značkami, jako je například symbol kontejneru s křížkem, což znamená, že daný výrobek nejde do komunálního odpadu, ale je třeba ho recyklovat. Dalšími běžnými symboly jsou například symbol popelnice s kolečky, který označuje, že je výrobek určen k recyklaci, nebo symbol tříditelnosti plastu s číslem uvnitř trojúhelníku.

Symbol Význam
Contejner s křížkem Výrobek nejde do komunálního odpadu
Popelnice s kolečky Výrobek je určen k recyklaci

Jaký vliv má nesprávné třídění na životní prostředí?

Jaký vliv má nesprávné třídění na životní prostředí?

Pokud nesprávně třídíme odpad, má to velmi negativní vliv na životní prostředí. Neoddělený odpad končí na skládkách, kde se postupně rozkládá a uvolňuje do ovzduší škodlivé látky. Kromě toho se tento odpad může dostat i do vody a půdy, což má devastující dopad na ekosystémy.

Abyste snadno poznali, jak správně třídit, doporučujeme se seznámit s recyklačními značkami. Ty vám pomohou rychle identifikovat, do které kontejneru patří který druh odpadu. Některé značky jsou velmi jednoduché a intuitivní, jako například znázornění zeleného listu pro biologický odpad nebo papírového symbolu pro papír a karton.

Zde máte příklad několika důležitých recyklačních značek:

Barevné třídění (plasty, sklo, papír) Barevné třídění
Biologický odpad Biologický odpad
Papír a karton Papír a karton

Závěrečné poznámky

V této době zvyšujícího se povědomí o udržitelnosti je správné třídění nepostradatelným krokem ke snížení naší ekologické stopy. Pochopení recyklačních značek je klíčem k úspěšnému třídění odpadu a udržení planety zdravé pro budoucí generace. Doufáme, že tento článek vám poskytl užitečné informace a podnětl k zamyšlení. Nezapomeňte na svítící zásady správného třídění a buďte hrdí na to, že se přidáváte k hnutí pro zachování naší planety. Každý krok malý nebo velký má svůj význam. Buďme dobří strážci Země!

Podobné příspěvky