Do you ever wonder why certain numbers are stamped on your waste bins? In this article, we will decode the mystery behind sorting waste in the Czech Republic and the significance of those numbers. Join us as we unravel the secrets of „Co znamenají čísla při třídění odpadu: Dekódování kódů.“
Jak správně třídit odpad podle čísel

Jak správně třídit odpad podle čísel

Většina nás určitě zná základní barevné kontejnery na třídění odpadu podle materiálů. Ale víte, že každý z těchto kontejnerů má také specifické číslo? Tato čísla mají důležitý význam při třídění odpadu a mohou nám pomoci lépe pochopit, co do kterého kontejneru patří.

Podívejme se tedy na několik důležitých čísel a co přesně znamenají ve světě třídění odpadu:

 • Číslo 1: PET lahve a obaly
 • Číslo 2: PE obaly (plasty)
 • Číslo 3: PVC obaly

Číslo Typ odpadu
4 Sklo
5 Papír a karton

Rozpoznání kódů na obalech a etiketách

Při třídění odpadu je důležité rozpoznat kódy a čísla na obalech a etiketách, abychom správně separovali materiály a pomohli s recyklací. I když se může zdát, že tyto kódy jsou jen nesrozumitelné číselné kombinace, ve skutečnosti nám mohou poskytnout důležité informace o tom, jak správně nakládat s odpadem.

Možná jste si všimli malých trojúhelníkových symbolů s číslicemi uvedenými uvnitř na obalech různých výrobků. Tyto kódy jsou označeny zpravidla s číslem od 1 do 7 a indikují druh materiálu, ze kterého je obal vyroben. Například číslo 1 znamená, že je to PET plast, číslo 2 značí HDPE plast a tak dále.

Kód Typ materiálu
1 PET plast
2 HDPE plast
3 PVC plast

Důležitost dekódování čísel při třídění odpadu

Důležitost dekódování čísel při třídění odpadu

Čísla na obalech výrobků mají velký význam při třídění odpadu. Každé číslo obsažené na obalu určuje způsob recyklace a nakládání s daným materiálem. Je důležité tyto kódy správně dekódovat, abychom zajistili správné třídění a recyklaci odpadu.

Při třídění odpadu je důležité znát význam čísel na obalech:

 • Číslo 1: Materiál, který je možné recyklovat
 • Číslo 2: Materiál, který je převážně tvořen papírem nebo kartonem
 • Číslo 3: Materiál, který je tvořen plastem

Kód Význam
01 Sklo
02 Papír a karton

Jak efektivně využívat informace z čísel na obalech

Jak efektivně využívat informace z čísel na obalech

Chcete-li efektivně třídit odpad a dbát na životní prostředí, je důležité umět rozluštit informace z čísel na obalech. Každé číslo totiž může znamenat něco jiného a pomoci vám při správném třídění odpadů. Zde je pár tipů, jak využít číselné kódy na obalech:

 • Číslo 1: Označuje PET láhve a obaly, které jsou nejčastěji tvořeny polyetylentereftalátem. Tyto obaly lze recyklovat a využít pro výrobu nových produktů.
 • Číslo 2: Značí HDPE láhve a nádoby vyrobené z polyethylenu vysoké hustoty. Tyto materiály jsou také snadno recyklovatelné.
 • Číslo 7: Tento kód značí ostatní plasty, které nelze jednoznačně zařadit do jedné z kategorií. Pokud je možné, vyhněte se tomuto typu obalů nebo se informujte o možnostech recyklace v místních sběrných dvorech.

Pro přehlednost vám může pomoci i jednoduchá tabulka s čísly a odpovídajícími materiály, které se skrývají za těmito kódy:

Kód Typ materiálu
1 PET (polyethylentereftalát)
2 HDPE (polyethylen vysoké hustoty)
7 Ostatní plasty

Tipy pro správné třídění odpadu na základě kódů

Tipy pro správné třídění odpadu na základě kódů

Někdy může být třídění odpadu trochu matoucí, zejména když se jedná o kódy na obalech, které nám mají napovědět, kam daný materiál patří. Ale s trochou znalostí můžeme rychle rozluštit tajemství těchto kódů.

Co tedy znamenají ta čísla? Představme si například kód 21. To znamená, že se jedná o plastovou láhev. A co kód 40? Ten označuje papír a lepenku. Takto jednoduše můžete identifikovat správný kontejner pro likvidaci odpadu.

Pro lepší přehlednost můžete si vytisknout tabulku s kódy a jejich významem. Následující tabulka vám může pomoci zorientovat se v tom, kam patří který materiál:

Kód Typ materiálu
21 Plast
40 Papír a lepenka
05 Sklo

Dekódování čísel na obalech: klíč k udržitelnému třídění odpadu

Vždy jste se ptali, co ta tajemná čísla na obalech vašich výrobků znamenají? Pokud jde o třídění odpadu, mohou být klíčem k úspěchu. Dekódování těchto čísel vám pomůže správně třídit odpad a přispět k udržitelnému životnímu prostředí.

Podívejme se na některé základní informace, které vám mohou usnadnit třídění odpadu na základě čísel:

 • 1 – PET: Značí obal vyrobený z polyethylentereftalátu, například láhve na pití.
 • 2 – HDPE: Označuje obal z vysokohustotního polyethylenu, jako jsou lahve na mléko nebo šťávy.
 • 3 – PVC: Tato značka označuje obaly z polyvinylchloridu, jako jsou trubky.

Rozšíření povědomí o třídění odpadu prostřednictvím pochopení kódů

Rozšíření povědomí o třídění odpadu prostřednictvím pochopení kódů

Chystáte se správně třídit odpad, ale nejste si jisti, co vlastně znamenají čísla na obalech nebo produktech? Pomůžeme vám dekódovat tyto kódy a lépe porozumět způsobu, jakým se tříděný odpad klasifikuje a recykluje.

Zde je seznam nejběžnějších kódů, které se mohou objevit:

 • Kód 1: PET – Polyethylentereftalát
 • Kód 2: HDPE – Vysoce hustý polyethylen
 • Kód 3: PVC – Polyvinylchlorid
 • Kód 4: LDPE – Nízko-hustý polyethylén

Je důležité si tyto kódy zapamatovat a podle nich třídit odpad správně. Pomozme společně šetřit životní prostředí a zlepšit svět kolem nás!

Jak jednoduše a rychle určit správný kontejner pro odpad pomocí čísel

Jak jednoduše a rychle určit správný kontejner pro odpad pomocí čísel

Čísla na kontejnerech pro odpad mohou být pro mnoho lidí záhadou. Jak ale jednoduše a rychle určit správný kontejner pro odpad pomocí těchto čísel? Podívejme se na to.

Existuje několik kódů, které vám mohou pomoci při třídění odpadu. Například číslo 1 může znamenat papír, číslo 2 plast, číslo 3 sklo a tak dále. Díky těmto kódům můžete jednoduše a rychle rozpoznat, kam patří váš odpad.

Je důležité se s těmito kódy seznámit, abyste byli schopni správně třídit odpad a přispěli tak k ochraně životního prostředí. Dekódování těchto kódů může být jednoduché a přínosné pro každého z nás. Takže nezapomeňte si tuto informaci zapamatovat a řádně využít při třídění odpadu.

Dekódování tajemství čísel na obalech: Průvodce udržitelným tříděním odpadu

Věděli jste, že čísla na obalech vám mohou prozradit mnoho informací o produktech, které používáte každý den? Pokud se zajímáte o udržitelnost a chcete přispět k ochraně životního prostředí tříděním odpadu, je důležité umět tyto kódy správně dekódovat. Každé číslo má totiž svůj význam a může vám pomoci určit, kam patří daný obal po spotřebování.

 • Číslo 1: Obal je vyroben z polyethylentereftalátu (PET). Tento materiál se dá recyklovat a znovu využít.
 • Číslo 5: Obal je vyroben z polypropylenu (PP). Tento materiál lze také recyklovat.
 • Číslo 7: Obal obsahuje směs různých plastů. Je důležité se poradit s místními předpisy, zda je možné tento obal recyklovat.

Znát význam jednotlivých čísel je klíčové pro správné třídění odpadu a minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí. Takže příště, když se budete rozhodovat, kam patří váš odpad, podívejte se na čísla na obalech a udělejte dobrý krok k udržitelnějšímu světu!

Závěrečné poznámky

Understanding the importance of correctly sorting waste through the use of coding systems can have a significant impact on our environment and the future of our planet. By decoding the numbers and symbols on packaging, we can make informed decisions on how to properly dispose of our waste, ultimately reducing pollution and conserving resources. Take a moment to reflect on the power each of us holds in making a difference, and challenge yourself to be more mindful in your waste management practices. Together, we can create a more sustainable world for generations to come. Let us all commit to making a positive impact through conscious waste sorting and responsible consumption.

Podobné příspěvky